Duur van een Lidmaatschap  bij Doing

 

Het lidmaatschap van Sportvereniging Doing wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Contactgegevens opzegging
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de vereniging.

Dit kan per brief (Buizerdveld 145, 2727 BC Zoetermeer) of per e-mail secretaris@doing.nl

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor leden die niet deelnemen aan een van de reguliere competities (recreantleden) is één kalendermaand. Leden die deelnemen aan één of meer reguliere competities kunnen het lidmaatschap alleen beëindigen na afloop van de  competitie(s) waaraan hij of zij deelneemt en vóórdat de opgave(n) voor de nieuwe competitie(s) is/zijn doorgegeven aan de bond. Dit houdt in dat er twee opzegmomenten zijn, n.l. vóór 1 juni en vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.


Beëindiging van het lidmaatschap vindt altijd plaats op de laatste dag van de maand.

Indien u opzegt op de 1e van de maand (datum poststempel of datum e-mail) dan wordt het lidmaatschap op zijn vroegst beëindigd aan het einde van diezelfde maand. Indien u opzegt op de 2e of op een latere dag in enige maand, dan wordt het lidmaatschap op zijn vroegst beëindigd aan het einde van de volgende maand.

Voorbeeld: opzegging (recreant) 1 september: einddatum 30 september
Voorbeeld: opzegging (recreant) 2 t/m 30 september: einddatum 31 oktober
En verder voor elke data per maand.

 

Een lidmaatschap wordt automatisch beëindigd bij overlijden en bij royement. (zie hiervoor de statuten)

 

Lidmaatschap    

Verplichtingen betaling contributie.

 

Zoals een ieder weet moet ook bij Doing contributie worden betaald. De spelregels daarvoor zijn hieronder beschreven.

Voorop staat dat de clubcontributie altijd vooraf betaald moet worden. Daarnaast betekent een schorsing dat men niet mag deelnemen aan Doing activiteiten. Dat houdt in dat men ook niet uit mag komen in de competitie.

Bij automatische incasso
Wanneer u gebruik maakt van een automatische incasso wordt elke maand rond de 1e de verenigingscontributie over de komende maand van uw rekening geincasseerd. In februari van elk jaar wordt tevens de bondscontributie geïnd. En bij competitiespelers in februari en/of september de contributiebijdrage. Bij constatering van de onmogelijkheid deze bedragen te innen dient voor de 15e van de maand het verschuldigde bedrag plus een boete van € 1,00 contant aan de penningmeester te worden betaald. Men wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld.

Bij het niet nakomen volgt een schorsing.

Bij zelfstandige overmaken
De verenigingscontributie van ieder lid dient voor de 5e van de maand of kwartaal op de rekening van Doing, IBAN NL18 RABO 0108 4887 99 te zijn overgemaakt. De bondscontributie dient eveneens voor de 1e van de maand overgemaakt te zijn. Voor competitiespelende leden dient de competitiebijdrage voor 1 juni voor het gehele seizoen te zijn betaald. Verrekening vindt plaats na de gespeelde competitie in het jaar opvolgend. Bij in gebreke blijven van deze betaling wordt men hierover per e-mail op de hoogte gebracht met de eis dat voor de 15e van de maand of

kwartaal een contante betaling dient te geschieden met een boete van € 1,00.
Bij het niet nakomen volgt schorsing.

Omstandigheden
Bij omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het niet kunnen nakomen van betaling van de verenigingscontributie aan Doing is het raadzaam dit met de penningmeester van Doing te bespreken. Dit om ongewenste situaties te voorkomen. Bij een achterstand van de verenigingscontributiebetaling van drie maanden bij maandbetalingen en bij kwartaalbetaling van twee kwartalen vindt overdracht naar een incassobedrijf plaats. En wordt het lid  geschorst. Na het nakomen van alle financiële verplichtingen jegens Doing, met de daarbij opgelopen boetes, wordt de schorsing opgeheven.

 

De clubcontributie voor 2019 is:

Junioren tot 18 jaar, € 11,50 per maand.

Senioren, vanaf 18 jaar,  € 15,00 per maand.

Eenmalig inschrijfgeld bij opgave lidmaatschap, € 18,50 per maand.


 

NTTB Contributie en Competitiebijdrage 2019

Voor het jaar 2019 gelden de volgende bedragen die de NTTB ons in rekening gaat brengen.

NTTB basiscontributie inclusief verzekering per half jaar: € 9,50 voor ieder tafeltennis lid.

NTTB competitiebijdrage per competitiehelft is € 17,00 voor junioren en € 26,00 voor senioren.

 

Dit houdt in dat Doing bij degene die een automatische incasso hebben afgegeven in februari en september 2019 de volgende bedragen zal incasseren.

Voor de junioren is dat € 26,50 per competitiehelft.

Voor de senioren is dat € 35,50 per competitiehelft.   


Leden die geen machtiging tot automatisch incasseren hebben afgegeven dienen in februari 2019 een bedrag van

€ 53,00 voor een junior  lid en een bedrag van € 71,00 voor een senior lid op de rekening van Doing over te maken.

Deze bedragen zijn geen clubcontributie bedragen. De clubcontributie bedraagt voor 2019, voor junioren € 11,50 en voor senioren € 15,00 per maand.Bij machtiging voor automatische incasso wordt dit rond de 1e van iedere maand geïncasseerd. Heeft u geen machtiging daartoe afgegeven dan bent u verplicht om per kwartaal en wel voor de 5e van de eerste maand van ieder kwartaal, voor senioren € 45,00 en voor junioren € 34,50 op de rekening over te maken.